Ženy stále znevýhodňujeme

Vo veci platov, istoty pracovných miest a vzdelania naďalej existuje medzi mužmi a ženami veľká priepasť.

Ilustračné foto(Zdroj: REUTERS)

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku newyorských krajčírok z textilných tovární v roku 1908. Šičky bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Pietruchová: Nováky ukázali, že ženská práca je zneužívaná

Na zlé pracovné podmienky žien poukazuje občianske združenie (OZ) Možnosť voľby. Ako sa uvádza vo vyhlásení združenia, o ktorom informovala jeho predsedníčka Oľga Pietruchová, aj v prípade nešťastia v Novákoch sa ukázalo, že práca žien je stále zneužívaná. Ženy pracujú v najhorších podmienkach za nižšiu mzdu.

Združenie preto vyzýva vládu, aby sa systematicky venovala situácii žien a urobila všetky potrebné opatrenia na odstránenie ich diskriminácie na trhu práce. "Nepotrebujeme prázdne reči, ale politickú vôľu prijať účinné opatrenia a konať," konštatuje sa vo vyhlásení.

Rodové nerovnosti v EÚ pretrvávajú

Aj na pracovnom trhu Európskej únie stále pretrvávajú rozdiely medzi mužmi a ženami. Ženy sú menej platené ako muži na rovnakých postoch a stále je málo žien, ktoré zastávajú najvyššie riadiace funkcie. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien zverejnila Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok.

Situáciu kritizuje aj Európsky parlament, ktorý sa na svojom budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí bude zaoberať správou o rodovej rovnosti. Tejto téme je venovaný aj dnešný seminár s názvom Ženy pracujú na budúcnosti Európy.

EP pripomína, že hoci ženy tvoria 52 percent európskej populácie, tento údaj sa neodzrkadľuje v ich zastúpení v politike či vo vedúcich pozíciách. V priemere len necelá štvrtina členov národných parlamentov sú ženy. Najviac (48 percent) ich sedí vo švédskom zákonodarnom zbore, v Španielsku, Nemecku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Rakúsku a Holandsku obsadili ženy tretinu parlamentných kresiel. V prípade Slovenska ide o jednu pätinu. Najpriaznivejšia situácia v obsadenosti riadiacich postov ženami je v pobaltských krajinách, pričom v Litve a Lotyšsku patria vyše štyri z desiatich takýchto miest ženám. Slovensko sa pohybuje okolo celoeurópskeho priemeru, ktorý predstavuje 32 percent.

Pre všetky členské krajiny platí, že zatiaľ čo muži strávia v platenom zamestnaní viac hodín ako ženy, tie v skutočnosti pracujú viac, ak sa zrátajú platené hodiny s neplatenými hodinami práce venovanými starostlivosti o deti, starších príbuzných, či domácnosť.

Rozdiel medzi mzdou muža a ženy v rovnakej pozícii, je na Slovensku 24 percent

"Aj u nás, aj v ostatných štátoch EÚ máme veľa čo robiť, skutočne tie ženy nemajú rovnakú príležitosť, stále je pomerne vypuklý rozdiel medzi mzdou u muža a u ženy," uviedla slovenská europoslankyňa Anna Záborská ako predsedníčka parlamentného výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, pod záštitou ktorého sa dnešný seminár v europarlamente koná.

Najnovšie štatistiky tiež poukazujú na pretrvávajúci veľký rozdiel v platoch žien a mužov na rovnakých pozíciách, ktorý dosahuje v únii v priemere 15 percent. Slovensko je na tom značne horšie, keď je tento rozdiel 24-percentný a tým po Cypre druhý najvyšší v EÚ.

EP preto vyzýva Európsku radu a Európsku komisiu, aby podporila politiky na zosúladenie pracovného a rodinného života. Opatrenia, ktoré by k tomu mohli prispieť, zahŕňajú napríklad možnosť daňových úľav pre mladé zamestnané matky, či pre podniky, ktoré sa rozhodnú zriadiť vlastné centrá starostlivosti o deti alebo možnosť využívania pružného pracovného času pre otcov v snahe zapojiť ich do rodinných povinností.

"Z roka na rok narastá počet žien na zodpovednejších postoch, no všetko to potrebuje určitý čas, nejde to z jedného dňa na druhý. Nepomôže nám, keď sa budeme sťažovať, pomôže nám, keď budeme o tom hovoriť a keď pomôžeme ženám a povzbudíme ich, aby sa angažovali či už v podnikaní alebo v politickom živote," myslí si Záborská.

Podľa nej európske inštitúcie o problematike rodovej rovnosti síce najviac hovoria, ale príkladom rovnomerného zastúpenia žien a mužov byť nemôžu. V EK majú ženy zastúpenie až od roku 1988. Súčasná 27-členná komisia má sedem žien, v predchádzajúcej 30-člennej komisii ich bolo osem.

V prípade EP bola prvou ženou na jeho čele Simone Veilová v rokoch 1979-82 a trvalo 17 rokov, než sa do tohto kresla dostala opäť žena - Nicole Fontainová zvolená v roku 1999. V terajšom EP majú ženy vyše 30-percentné zastúpenie. Najviac europoslankýň má Luxembursko (50 percent) nasledované Švédskom a Holandskom. SR je na deviatom mieste s 38 percentami. Malta a Cyprus nemajú žiadnu europoslankyňu, v poslednej pätici je okrem Poľska a Talianska aj Česká republika. Ženy stoja na čele štyroch parlamentných výborov, jedného podvýboru a jedného osobitného výboru. Jednou z nich je aj Anna Záborská.

Len šesť z 27 členských krajín EÚ má vo funkcii hlavy štátu ženu, pričom iba v prípade Írska, Lotyška a Fínska sú to prezidentky a teda voliteľné posty, zatiaľ to v prípade Veľkej Británie, Holandska a Dánska ide o kráľovné. Nemecko je jedinou krajinou so ženou na čele vládneho kabinetu, predsedníčky národného parlamentu sú v EÚ dve - v Estónsku a Lotyšsku.

Pre slovenský pracovný trh je rodová segregácia typická

Slovenská republika sa síce vo svojich oficiálnych dokumentoch prihlásila k princípom rovnosti príležitostí žien a mužov, faktický stav podľa Inštitútu pre verejné otázky (IVO) charakterizujú skôr značne rozšírené rodové nerovnosti.

Pre slovenský trh práce je charakteristická rodová segregácia odvetví a profesií. Niektoré odvetvia, ako napríklad školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby sú silno feminizované. Feminizované profesie sú v odvetviach s najnižšou priemernou mzdou.

V súkromnom sektore prevažujú muži (60,2 %), vo verejnom sektore zasa ženy (53,9 %). Medzi podnikateľmi je zastúpenie žien iba 26,4-percentné. Vyššiu nezamestnanosť žien spôsobuje aj nízke zastúpenie práce na skrátený pracovný úväzok. V porovnaní s krajinami EÚ-15 (starí členovia únie) vnímajú pracujúci na Slovensku svoju prácu ako oveľa rizikovejšiu. Až 40 % mužov má pocit, že ich práca ohrozuje ich zdravie a bezpečnosť, takéto obavy vyjadrilo iba 30 % žien. (pokračovanie)

Rok 2007 je Európskym rokom rovnakých príležitostí

Začal 30. januára v Berlíne na úplne prvom summite o rovnosti a pri tejto príležitosti bola spustená aj internetová stránka a uverejnené výsledky týkajúce sa prieskumu EÚ o nediskriminácii.

Podľa prieskumu sa viac ako polovica Európanov (51 %) domnieva, že v ich krajine sa dostatočne nebojuje proti diskriminácii, a veľká väčšina respondentov si takisto myslí, že diskriminácia je veľmi rozšírená (64 %). Na základe výsledkov sa vo všeobecnosti potvrdzuje, že Európania sú pripravení na zmenu, pričom veľká väčšina uprednostňuje prijímanie opatrení zameraných na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých v oblasti zamestnanosti.

Prieskumom sa zdôrazňuje, že informovanosť o existencii antidiskriminačných zákonov (na základe pohlavia, etnického alebo rasového pôvodu, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery) je v EÚ stále nízka. Len jedna tretina občanov tvrdí, že poznajú svoje práva v prípade, že sa stanú obeťami diskriminácie alebo obťažovania. Vyplnené dotazníky sa medzi členskými štátmi dosť líšia, avšak hlavným odkazom je, že Európania cítia, že v ich krajinách je diskriminácia stále veľmi rozšírená (64 %) a sú pripravení to zmeniť.

Veľká väčšina Európanov udáva, že v ich spoločnosti je nevýhodou byť zdravotne postihnutý (79 %), byť Rómom (77 %), mať nad 50 rokov (69 %) alebo odlišný etnický pôvod (62%). Zároveň si vo všetkých, okrem štyroch, členských štátoch väčšina respondentov myslí, že ľudia iného etnického pôvodu ako zvyšok obyvateľstva obohacujú národnú kultúru. Veľká väčšina uvádza, že treba viac žien na riadiacich pozíciách (77 %) a ako poslankyne parlamentu (72 %). Mnohí si takisto myslia, že na pracoviskách treba viac ľudí so zdravotným postihnutím (74 %) a viac ľudí nad 50 rokov. Veľa respondentov (68 %) zastáva názor, že pre ženy predstavuje rodina prekážku pri získavaní riadiacich pozícií.

Únia si pripomína Medzinárodný deň žien výzvami na rovnosť pohlaví

Európska únia si vo štvrtok pripomenula Medzinárodný deň žien prísľubom, že bude bojovať proti diskriminácii a domácemu násiliu proti ženám. Symbolická je aj skutočnosť, že summitu EÚ v Bruseli predsedá nemecká kancelárka Angela Merkelová ako prvá žena od roku 1986, keď túto funkciu zastávala britská premiérka Margaret Thatcherová.

Zatiaľ čo sa rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti a vzdelania zmenšujú, mzdové ohodnotenie žien v krajinách EÚ je stále nižšie priemerne o 15 percent. Ženského pohlavia je iba 32 percent manažérov, 10 percent členov správnych rád a 3 percentá šéfov veľkých spoločností. Podľa správy štatistickej agentúry EÚ Eurostat, ktorá vychádza z údajov zhromaždených v rokoch 1998 až 2006, majú ženy vyššiu pravdepodobnosť straty zamestnania ako muži. "Patriarchálne štruktúry stále existujú a ženy majú sklon obsadzovať nižšie pozície. Znižovanie nerovnováhy v mzdách nezašlo ďaleko," povedala nemecká ministerka pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Heidemarie Wieczoreková-Zeulová na seminári v Európskom parlamente. Európska komisia predstavila plány na využitie vzdelávacích programov pre zvýšenie informovanosti o nerovnováhe medzi pohlaviami na školách, odstránenie rodových stereotypov a podporu záujmu žien o vysoké pozície. Podporuje tiež opatrenia, ktoré umožnia mužom aj ženám zostať na pracovnom trhu počas výchovy detí, a rovnako podporuje účasť žien na politickom živote, ako aj boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi a domácemu násiliu. "Na celom svete sú ženy naďalej obeťou hrozného domáceho násilia, diskriminácie a prenasledovania. Ochrana ženských práv a poskytnutie rozhodovacích právomocí sú základnými princípmi práce EÚ na celom svete," povedala európska komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrerová-Waldnerová.

Mestské orgány vo francúzskom Štrasburgu spustili plagátovú kampaň proti domácemu násiliu a organizujú stretnutia na tému sociálnych služieb a ženských združení. Štrasburg, sídlo Európskeho parlamentu a Rady Európy, je prvým mestom vo Francúzsku, v ktorom má polícia k dispozícii jednotku so špeciálnym výcvikom pre domáce násilie.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 590
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 100
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 057
 4. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 994
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 891
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 500
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 477
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 476
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 470
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 979

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Neprehliadnite tiež

Svet

Bosnianskosrbský prezident sa vzdal zámeru realizovať dva plebiscity

Podľa Dodika parlamentná väčšina pôvodné rozhodnutie zruší.

Svet

Jadrovú dohodu by nemali ničiť nováčikovia politiky, uviedol Rúhání

Trumpova rétorika nebola podľa iránskeho prezidenta vhodná na to, aby zaznela na pôde OSN.

Svet

Putin ma pozval do Soči, vyhlásil Zeman a označil to za vyznamenanie

Český prezident chce navštíviť aj ďalšie ruské regióny.

Svet

Na bavorskom úseku Dunaja došlo k poškodeniu nákladnej lode

Pri nešťastí nedošlo k ujmám na zdraví.