SME
Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky
OBČAN ŽIADAL ZA ASISTENCIE SME ŠTÁTNE ÚRADY O POMOC. ZISTENIE: INFOZÁKON PORUŠIL AJ REZORT SPRAVODLIVOSTI A V ZDRAVOTNÍCTVE HO ANI NEPOZNAJÚ

Infozákon a štátne úrady: v zásade slúžia občanovi

Ministerstvá a najdôležitejšie štátne úrady Slovenskej republiky až na výnimky dodržiavajú zákon o slobodnom prístupe ...

Ministerstvá a najdôležitejšie štátne úrady Slovenskej republiky až na výnimky dodržiavajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Občan má možnosť získať do 10 dní informácie o fungovaní krajiny aj o riešení problémov týkajúcich sa chodu rezortov. V zložitejších prípadoch získa tie informácie do 20 dní.

Denník SME to zistil na základe vlastného prieskumu, do ktorého angažoval študenta právnickej fakulty Petra Drába. Dráb vystupoval ako radový občan.

Jediným, no zato výrazným nedostatkom prieskumu bolo, že zákonnú lehotu v poskytnutí informácie občanovi porušil rezort vyžadujúci dodržiavanie zákonov - ministerstvo spravodlivosti.

Pracovníci rezortu zdravotníctva a školstva tvrdili, že žiadosti od občana nikdy nedostali, na ministerstve životného prostredia sa vyhovorili na zlý počítač a pracovníčka tlačového odboru ministerstva zdravotníctva dokonca neovládala znenie príslušného zákona.

Podľa nej je zákonná lehota na vybavenie žiadosti 30 dní. "Stopercentne je to tak," povedala SME Rút Geržová. Občana Drába to ako budúceho právnika pobavilo: "To som vôbec nevedel, je to pre mňa nová informácia." (smiech)

Zákon č. 211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám uvádza 10 + 10-dňovú lehotu. To znamená, že maximálna doba na vybavenie žiadosti je 20 dní.

Potvrdil nám to aj advokát Tomáš Kamenec: "Infozákon jasne definuje lehoty na vybavenie žiadosti o informáciu. Táto je 10 dní, v prípade splnenia taxatívne vymedzených podmienok je možné ju predĺžiť o ďalších 10 dní."

Osoba, ktorá predlžuje lehotu na vybavenie žiadosti, je zároveň povinná to žiadateľovi oznámiť. Navyše, ak žiadosť od občana nevybaví včas, môže byť postihnutá za priestupok pokutou až do výšky 50-tisíc korún.

Otázky občana Petra Drába a odpovede štátnych úradov v časovom poradí

Národná banka Slovenska: odpovedali najrýchlejšie

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal informáciu, ako má postupovať pri výmene 10- a 20-halierových mincí, keďže nie je z Bratislavy. Zaujímalo ho, či spomínané mince môže vymeniť len v NBS, alebo či ich Národnej banke môže zaslať poštou.

Odpoveď banky: "V priebehu roka 2004 môžete 10- a 20-halierové mince bezplatne vymeniť okrem NBS aj v ktorejkoľvek komerčnej banke v mieste Vášho bydliska. Jedinou podmienkou je, aby mince boli roztriedené a ich počet deliteľný piatimi (v prípade, že si ich necháte vložiť na účet, deliteľnosť nie je nutná). Od budúceho roka bude až do roku 2008 mince vymieňať len NBS."

Ministerstvo pôdohospodárstva: odpoveď dá internet

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal o informácie týkajúce sa poskytovania dotácií - ako zástupca žiadateľov o dotáciu v regióne Trenčín. Tí ju chceli využiť na zavlažovanie pôdy. Zaujímalo ho, na aké oddelenie sa má obrátiť, resp. aký postup má v mene svojich klientov zvoliť.

Odpoveď ministerstva: "Všetky informácie ohľadom dotácií sú zverejnené na našej internetovej stránke www.radela.sk/dotacie/."

Najvyšší kontrolný úrad: akceptuje sa aj anonym

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, kde môže nahlásiť indície o možnom porušení zákona spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývozom surovín do zahraničia a sídli v Žiline. Zaujímalo ho, aký postup má zvoliť a na koho sa má obrátiť.

Odpoveď NKÚ: "Ak ide o konkrétne podozrenie z trestnej činnosti, môžete túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní - polícii alebo Generálnej prokuratúre SR, najlepšie písomne. V prípade, že chcete podať sťažnosť alebo podnet na výkon činnosti určitej organizácie, je potrebné sa obrátiť na príslušné úrady napr. na odbor kontroly Úradu vlády, odbor boja proti korupcii pri Úrade vlády SR (ved. odboru Ján Hrubala), Úrad pre verejné obstarávanie, ak ide o verejné súťaže, alebo na NKÚ SR v prípade porušenia zákonov pri hospodárení so štátnym rozpočtom a nakladania s majetkom štátu v prípade len štátnych inštitúcií, opäť najlepšie písomnou formou. Oznámenie môže byť aj anonymné."

Ministerstvo kultúry: na internete aj formulár

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, aký má zvoliť postup pri žiadosti o grant týkajúci sa výroby nezávislého filmu, dokumentujúceho život ľudí na okraji spoločnosti. Zaujímalo ho, ktorá komisia alebo oddelenie MK SR to má na starosti a čo všetko je potrebné k jeho žiadosti priložiť.

Odpoveď ministerstva: "Žiadať o poskytnutie podpory môžete prostredníctvom programu Audiovízia 2004 - podrobnejšie informácie, ako aj formuláre nájdete na stránke www.mksr.sk , linke: http://www.culture.gov.sk/g04/AUDIO/po_aud.htm."

Ministerstvo sociálnych vecí: obráťte sa na ústredie

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, akú sumu bude dostávať študent jeho kvalifikácie po ukončení školy v prípade, že si nenájde vhodné zamestnanie. V súčasnosti je študentom Právnickej fakulty UK. Zároveň ho zaujímalo, či ministerstvo pripravuje v spolupráci s Úradom práce nejaký program na doplnkové kurzy pre absolventov jeho školy.

Odpoveď ministerstva: So žiadosťou sa musíte obrátiť na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na adresu: peter.zemanik@nup.sk ."

Ministerstvo hospodárstva: kompletné informácie

Čas, za ktorý odpovedali: 1 deň.

Otázka občana: Žiadal o informáciu ohľadom poskytovania dotácií, ktoré chce využiť na výrobu a opravu elektrických strojov a zariadení. Zaujímalo ho, na aké oddelenie sa má obrátiť alebo aký postup má v mene svojich klientov zvoliť.

Odpoveď ministerstva: "Informácie o všetkých formách podpory pre malých a stredných podnikateľov sú zverejnené na našej webovej stránke www.hospodarstvo.gov.sk v sekcii Programy na podporu podnikania. Informácie o možnostiach čerpania štátnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ nájdete na našej webovej stránke v sekcii Európska únia a jej fondy, v časti Povstupová pomoc EÚ - Štrukturálne fondy EÚ/Schémy štátnej pomoci, kde nájdete všetky informácie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ, ktoré sú v gescii MH SR. Do pozornosti Vám dávame Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, o ktoré by ste sa mohli uchádzať."

Národný bezpečnostný úrad: všetko je na internete

Čas, za ktorý odpovedali: 4 dni.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, odkedy bude elektronický podpis funkčný v praxi v komunikácii so štátnymi úradmi a čo má občan urobiť, aby mu bol elektronický podpis udelený.

Odpoveď NBÚ: "Používanie zaručeného elektronického podpisu s použitím kvalifikovaného certifikátu je možné v styku so štátnou správou, avšak táto musí byť na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu technicky a organizačne pripravená. Dňa 30. januára 2004 bola akreditovaná certifikačná autorita CA EVPÚ so sídlom v Novej Dubnici. Jej adresa je: www.caevpu.sk . Taktiež na internetovej stránke akreditovanej certifikačnej autority musí byť zverejnený cenník služieb a certifikačný poriadok CA."

Ministerstvo zahraničia: poslali aj adresu

Čas, za ktorý odpovedali: 7 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, aké podmienky musí splniť slovenský občan, aby mohol v súčasnosti, ešte pred vstupom našej krajiny do EÚ pracovať v Holandsku a aká procedúra tomu predchádza.

Odpoveď ministerstva: "Odporúčame vám obrátiť sa priamo na zastupiteľský úrad Holandského kráľovstva v SR. Adresu posielame. Holandsko pôvodne deklarovalo snahu akceptovať 22-tisíc pracovných príležitostí, dnes však vyhlasuje, že prístup na trh práce a povolenie pomerne rýchlo získajú ľudia vo vybraných oblastiach. Po roku je prísľub otvorenia trhu."

Ministerstvo obrany: byť vojakom je zložité

Čas, za ktorý odpovedali: 8 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, aké podmienky musí splniť, aby sa stal profesionálnym vojakom Armády SR.

Odpoveď ministerstva: "Regrutačné zdroje na doplňovanie hodnostných kategórií v ozbrojených silách sú občania Slovenskej republiky s ukončeným minimálne stredným odborným vzdelaním. Pri výbere uchádzač musí spĺňať tieto požiadavky: ku dňu prijatia dovŕšil vek 18 rokov, vykonal základnú službu alebo náhradnú službu a zložil vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu, bol bezúhonný, ovládal štátny jazyk, spĺňal kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie, bol zdravotne spôsobilý na výkon profesionálnej služby a na výkon funkcie, nebol členom politickej strany, politického hnutia alebo odborovej organizácie ani združenia, ktoré má politický charakter, mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, mal len štátne občianstvo Slovenskej republiky."

Ministerstvo vnútra: poďakovali za záujem

Čas, za ktorý odpovedali: 9 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, odkedy sú príslušníci Policajného zboru povinní byť označení menovkou a na ktorých príslušníkov sa toto nariadenie nevzťahuje. Mal skúsenosť, že policajt ho v popoludňajších hodinách legitimoval, nechcel však zverejniť svoje meno. Pýtal sa, či mal právo tak urobiť, akým spôsobom môže zistiť, o koho išlo, keďže jeho správanie bolo neadekvátne k danej situácii. Upovedomil ich, že vie presnú hodinu a miesto kontaktu polície s jeho osobou.

Odpoveď ministerstva: "Ak došlo ku konaniu policajta, ktorým porušil vyššie uvedené ustanovenia, odporúčame sa Vám obrátiť so sťažnosťou, najlepšie s uvedením identifikačného čísla, na jeho nadriadeného s personálnou právomocou, ktorým je vo väčšine prípadov riaditeľ príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. V závere Vám chcem poďakovať za Váš záujem o skvalitnenie výkonu služby policajtov, najmä vo vzťahu k širokej verejnosti a tým aj k zvýšeniu dôveryhodnosti celého Policajného zboru v jej očiach."

Ministerstvo dopravy: rozhodne sa v r. 2005

Čas, za ktorý odpovedali: 11 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, akým spôsobom sa bude realizovať výstavba diaľničnej siete prostredníctvom súkromného kapitálu. Zaujímalo ho najmä to, či sa môže na projekte podieľať aj fyzická osoba.

Odpoveď ministerstva: "Predpokladáme, že o systéme vláda rozhodne začiatkom roku 2005. Potom bude nasledovať výberové konanie na koncesionára. Výberové konanie sa uskutoční štandardným spôsobom v súlade s právnymi predpismi SR. Súťažné podklady k výberovému konaniu budú obsahovať podrobné požiadavky na uchádzačov a budú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania."

Ministerstvo financií: na pripomienky je neskoro

Čas, za ktorý odpovedali: 14 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, ako sa môže občan priamo zúčastniť na pripomienkovom konaní pri príprave návrhu colného zákona, ktorý predkladá Ministerstvo financií SR.

Odpoveď ministerstva: "Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového colného zákona sa začalo 25. 11. 2003 a skončilo sa 5. 12. 2003. Z uvedeného dôvodu už verejnosť nemôže uplatňovať k predmetnému návrhu svoje pripomienky. V súčasnosti je vládny návrh colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní."

Ministerstvo životného prostredia: zákon dodržali nadoraz

Čas, za ktorý odpovedali: 17 dní.

Otázka občana: Žiadal o informáciu, resp. o vysvetlenie postupnosti krokov pri vybavovaní licencie na spracovanie odpadu PET fliaš.

Odpoveď ministerstva: "V prípade, že ide o zariadenie na zhodnocovanie PET obalov, je potrebné obrátiť sa na príslušný obvodný úrad, oddelenie štátnej správy odpadového hospodárstva, kde požiadate o vydanie príslušných súhlasov. V prípade, že na váš projekt chcete získať finančné prostriedky, je potrebné obrátiť sa na Recyklačný fond, sekciu plastov, kde vás budú informovať o ďalšom postupe."

Nevybavené žiadosti občana Drába

Ministerstvo spravodlivosti: Prehliadli sme to

Otázka občana: Žiadal o informáciu, či je možné pracovať v štátnej správe aj v čase, keď ešte študuje. Ak áno, aké musí splniť požiadavky.

Blažena Novajovská, tlačové oddelenie: "Prišlo nám to, len asi tu nastala nejaká chyba. Nemám to vytlačené, mne sa to nedostalo do rúk, ale na centrálny mail nám to prišlo. Kolegyňa to zvykne tlačiť, ale asi to nepostrehla alebo prehliadla."

Ministerstvo zdravotníctva: Nový výklad zákona

Otázka občana: Žiadal o informáciu, aké podmienky musí splniť, aby mohol získať licenciu a otvoriť si lekáreň v Liptovskom Mikuláši.

Rút Geržová, styk s verejnosťou: "Niečo také sa mi zdá, že prišlo. V zákone o poskytovanie informácií je 10 + 10 dní, ale normálne je 30 dní. Stopercentne je to tak. Neviem, či prišiel. Pozerala som sa do pošty, nie je to tam ani v e-mailoch to nie je, neviem čo sa stalo. Niečo podobné som čítala, ale či to bol váš mail, alebo sa na to pýtal niekto iný, to vám v tejto chvíli neviem povedať. Neviem, či som ho vôbec dostala. Je mi to ľúto, stať sa môže všeličo aj elektronicky, aj všelijako."

Ministerstvo školstva: Môžu za to vírusy

Otázka občana: Žiadal o informáciu, môže ako študent 3. ročníka pracovať (aj externe alebo na dohodu) v štátnej správe.

Andrej Hazucha, kancelária ministra: "Vôbec som to nenašiel. Všetko som prehľadal, vybavenú, odoslanú poštu, všetko. To nemuselo prísť. Mrzí ma to, naozaj to nemám. Nebudem vám klamať. Vírusov je tu miliarda."

Ministerstvo výstavby: Na vine je počítač

Otázka občana: Žiadal o informáciu, aký je postup pri poskytovaní štátnej podpory na bývanie a aké podmienky musí splniť.

Andrea Hulánska, komunikácia s verejnosťou: "Ja som mala stále pokazený počítač a nie ste sám, ktorému sa teraz takto posielalo. Keď mi prichádzali e-maily, ja som ich nevedela vôbec otvoriť. Nič sa nedalo robiť."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 149
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 483
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 541
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 522
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 15 301
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 12 696
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 210
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 638
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 368
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 536
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

Predseda Smeru Robert Fico.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Z tohto už Fico neutečie

Fico je svojim ľuďom verný za každých okolností.

Peter Tkačenko
Plošne testovanie na Covid-19.

Koronavírus na Slovensku: Matovič ponúka zdravotníkom mimoriadne odmeny (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 51 728. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 200 obetí.

Premiér Igor Matovič.

Neprehliadnite tiež

Americký prezident Donald Trump
Prezidentský kandidát Joe Biden.
Americký prezident Donald Trump

Pri pobreží Senegalu sa utopilo najmenej 140 migrantov

Migranti sa zrejme pokúšali dostať do Európy cez Kanárske ostrovy.

Ilustračná fotografia.